Bear Safebox

฿299


กล่องไม้เรียบแต่หรู 

ใส่ของกระจุกกระจิกได้

พกพาสะดวก มีตัวล็อค

ของขวัญแทนใจ

* แบบกล่องไม้ขึ้นอยู่ตามรอบการผลิต*